Lucas Cranach the Elder (1472 - 1553)


 

Fall of Man - Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Fall of Man - Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Paradise

Lucas Cranach the Elder

233

Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Apollo and Diana

Lucas Cranach the Elder

233

Venus and Cupid, the Honey Thief

Lucas Cranach the Elder

233

The Judgment of Paris

Lucas Cranach the Elder

233

The Judgment of Paris

Lucas Cranach the Elder

233

Judgment of Paris

Lucas Cranach the Elder

233

Judgment of Paris

Lucas Cranach the Elder

233

Judgment of Paris

Lucas Cranach the Elder

233

Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Venus Standing in a landscape

Lucas Cranach the Elder

233

Venus with Cupid Stealing Honey

Lucas Cranach the Elder

233

Venus

Lucas Cranach the Elder

233

Justice as a naked Woman with Sword and Scales

Lucas Cranach the Elder

233

Venus and Cupid, the Honey Thief

Lucas Cranach the Elder

233

Apollo and Diana

Lucas Cranach the Elder

233

The fountain of youth

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve in paradise

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Venus and Cupid, the Honey Thief

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Venus

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

The Suicide of Lucretia

Lucas Cranach the Elder

233

The Garden of Eden

Lucas Cranach the Elder

233

Venus and Cupid

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve in the Garden of Eden

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Eva

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

The Penance of Saint John Chrysostom

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

The Fall of Man

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve in the Garden of Eden

Lucas Cranach the Elder

233

Museum der bildenden Künste

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Fruits of jealousy

Lucas Cranach the Elder

233

The Fruits of Jealousy (The Close of the Silver Age)

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Garden of Eden

Lucas Cranach the Elder

233

The fall of man

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Venus and Cupid, the Honey Thief

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233

Adam and Eve

Lucas Cranach the Elder

233
 
Group Works By Museums |