Tretyakov Gallery


Bacchus Sees Ariadne Dozing on the Island of Naxos

Mikhail Kozlovsky

Dance amongst swords

Henryk Siemiradzki